آیه سال ۱۳۹۹

طبق رسم هرسال اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان با شروع سال نو، حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری آیه ای را به عنوان آیه سال تشکیلات به اعضای انجمن های اسلامی دانش آموزان معرفی می کنند و برنامه های یک سال اتحادیه به اساس این آیه شکل می گیرد که امسال آیه ( ۶۰ سوره مبارکه انفال) به عنوان آیه سال تشکیلات معرفی شد:

معمــولاً در جلســات آغــاز ســال،آیــه ی ســال را مطــرح و انتخــاب میکنیــم. رهبر معظم انقلاب که خــدا بــه حــق ایــن شــب و روز بــزرگ، وجــود نازنینــش را بــرای اسـلـام و انقــاب و کشــور و همــه‌ی عاشقانشــان حفــظ کنــد و نفــوذ کلمــه‌ی بیشــتری بــه ایشــان عنایــت کنــد و دعاهــای ایشــان را مســتجاب کنــد، کار مــا را امســال آســان کردنــد و در جلســه‌ی  نــوروزی، آیــهای را خواندنــد. مــا هــم همــان آیــه را آیــه ســال تشــکیات قــرار دادیــم. آقــا مدتــی اســت مســئله ِ ی ایــران قــوی را مطــرح میکننــد و مخصوصــا در شــهادت حــاج قاســم در خطبــه‌ی نمازجمعــه، مســئله‌ی ایـران قـوی و قـوی شـدن را مطـرح کردنـد. در بیانـات اخیـر هـم مطـرح کردنــد و فرمودنــد ایــن حاصــل درس بعثـت اسـت و فرمـان خـدای متعــال اســت. ســپس آیــه‌ی ۶۰ سـوره‌ی مبارکـه‌ی انفـال را خواندنـد کــه جــزء آیــات سرشــناس قــرآن کریـم اسـت و مخصوصـا بـر تـارک سـپاه درخشـان مـا هـم یدرخشـد. آیــه میفرمایــد: « و هرچــه در تــوان داریــد از نیــرو و اســبهای آمــاده بســیج کنیــد تــا بــا ایــن [تــدارکات] دشــمن خــدا و دشــمن خودتــان و [دشــمنان] دیگــری را جــز ایشــان کــه شــما نمیشناسیدشــان و خــدا آنــان را میشناســد، بترســانید. و هــر چیــزی در راه خــدا خــرج کنیــد پاداشــش بـه خـود شـما بازگردانیـده میشـود و بــر شــما ســتم نخواهــد رفــت…

اکنون به مطالعه کامل این بیانات می نشینیم   دانلود 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این معادله را حل کنید ;) *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن